usługi księgowe

 

 

Usługi księgowe

 

 

 

 

Zapewniamy kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrowo-płacową, doradztwo, przeprowadzamy audyty podatkowe i płacowe. Obsługujemy małe i średnie podmioty gospodarcze.

 

 

 

 

Kadry

Obsługa kadrowa

 

 

 

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników
 • sporządzanie wykazu braków w dokumentacji kadrowej oraz jego bieżąca aktualizacja
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji kadrowej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy – umów o pracę, aneksów, porozumień zmieniających, informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, świadectw pracy
 • realizacja obowiązków wobec ZUS – zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie zmian dotyczących danych personalnych pracowników
 • przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawa
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych

 

 • bieżąca aktualizacja bazy danych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • obliczanie limitów urlopów wypoczynkowych pracowników na podstawie ustalonego stażu urlopowego
 • ewidencja oraz rozliczanie wykorzystywanych urlopów
 • ewidencja wszelkich nieobecności – urlopów bezpłatnych, okolicznościowych, wychowawczych, macierzyńskich, zwolnień lekarskich i innych przysługujących zgodnie z przepisami Kodeksu pracy
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych wg określonych kryteriów
 • sporządzanie oraz przekazywanie miesięcznych i rocznych deklaracji dotyczących obowiązkowych wpłat na PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników, zleceniobiorców
 

 

 

 

 

Płace

Obsługa płacowa

 

 

 

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania obowiązującymi w firmie
 • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych
 • rozliczanie godzin nadliczbowych, dodatków za pracę w nocy
 • sporządzanie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych
 • dokonywanie przelewów wynagrodzeń na wskazane konta pracowników
 • sporządzanie list płac, zbiorczych zestawień dotyczących wynagrodzeń oraz raportów wg określonej struktury kosztów, działów lub innych wymaganych kryteriów
 • sporządzanie pasków płacowych oraz raportów ZUS RMUA dla pracowników
 • przygotowanie zestawień i raportów płacowych dla księgowości
 • ustalanie zobowiązań wobec ZUS, US i PFRON, współpraca z księgowością przy uzgadnianiu sald oraz dokonywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec US, ZUS i PFRON
 • przegląd poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji płacowej

 

 • przechowywanie dokumentacji płacowej w bezpiecznej formie zapewniającej pełną poufność oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań do GUS
 • rozliczenie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) w oparciu o obowiązujące przepisy ZUS i podatkowe
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie w ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wszelkich zmian ewidencyjnych oraz identyfikacyjnych płatników
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznej dokumentów rozliczeniowych i korygujących
 • sporządzanie i przekazywanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R PIT-11, PIT-8C i PIT-40 oraz przesyłanie ich do urzędów i podatników
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Z-3, Z-3a, Rp-7
 • rozliczanie i sporządzanie miesięcznych wniosków o wypłatę dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 

 

 

 

 

W trosce o bezpieczeństwo przesyłanych elektronicznie informacji oferujemy klientom możliwość skorzystania z usługi szyfrowania treści poczty elektronicznej.

 

 

Treści przesyłane tą metodą są zabezpieczone przed nieuprawnionym odczytem przez osoby trzecie, a także automatycznie weryfikowane pod kątem nieautoryzowanej próby modyfikacji „w drodze” między nadawcą i odbiorcą.

 

 

 

 

 

 

 

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

 

 

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont oraz jego wdrożenie
 • formalno-rachunkowa weryfikacja przedkładanych dokumentów księgowych
 • dekretowanie i wprowadzanie do księgi głównej i ksiąg pomocniczych dokumentów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalanie planów amortyzacji oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzenie odpowiednich zestawień księgowych umożliwiających opracowanie wszelkich obowiązujących deklaracji i sprawozdań
 • sporządzenie obowiązujących deklaracji podatkowych, zeznań rocznych oraz sprawozdań statystycznych do GUS i sprawozdań do NBP
 • zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych na dzień kończący rok obrotowy
 • sporządzanie bieżących analiz finansowych zgodnie z potrzebami i wytycznymi klienta

 

Książka przychodów i rozchodów

KPiR

 

 

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • formalno-rachunkowa weryfikacja przedkładanych dokumentów księgowych
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie odpowiednich zestawień umożliwiających opracowanie wszelkich obowiązujących deklaracji i sprawozdań
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych
 • sporządzanie zeznań rocznych osób prowadzących działalność gospodarczą
 

 

 

 

 

WSZYSTKIM KLIENTOM ZAPEWNIAMY

 

 

 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej
 • reprezentowania klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • składanie deklaracji podatkowych w Urzędach Skarbowych, przekaz elektroniczny deklaracji ZUS oraz sprawozdań GUS i NBP
 • pomoc księgową w przekształceniach firm, zawieszaniu działalności i likwidacji
 • sporządzanie i elektroniczny przekaz wniosków o zwrot podatku VAT zapłaconego w innych krajach UE